Algemene voorwaarden en privacy

Artikel 1: Definities

Om duidelijkheid te kunnen bieden voor de context van de algemene voorwaarden van Digital Dinosaurs, hebben we de volgende begrippen nadere toelichting gegeven.

Account Iedere Dino krijgt bij Digital Dinosaurs na aanmelding een eigen account op het platform. In dit account kan alles geregeld worden met betrekking tot het aannemen van nieuwe opdrachten, als het afronden ervan en het laten uitbetalen.
Database Wanneer je je aanmeldt bij Digital Dinosaurs, kom je de database terecht. Jouw gegevens worden daar opgeslagen voor het uitbetalen van jouw diensten en zodat de eigenaren van Digital Dinosaurs contact op kunnen nemen wanneer dat ten behoeve van de klant, of eigen voorwaarden, nodig is. Je kunt te allen tijde jouw gegevens downloaden. Wanneer je jouw account verwijdert, zullen de gegevens uit de database gehaald worden.
Dino Iedere freelancer die zich inschrijft voor het platform van Digital Dinosaurs om zijn/haar diensten aan te bieden wordt in het vervolg Dino genoemd. Met het inschrijven op het platform ga je akkoord met de voorwaarden en kunnen opdrachten worden aangenomen in ruil voor een vooraf vastgesteld bedrag.
Kwaliteitscontrole De kwaliteitscontrole op de dino’s die door middel van een steekproef uitgevoerd wordt. Indien je hier niet aan voldoet volgt de eerste waarschuwing waarna alle opdrachten nagekeken zullen worden. De derde waarschuwing is definitief en betekent einde lidmaatschap bij Digital Dinosaurs.
Opdrachtgever Iedere onderneming of persoon die gebruikmaakt van Digital Dinosaurs om werk uit te zetten onder een van onze freelancers.
Opdracht Een klus die een dino aan kan nemen in ruil voor een vooraf vastgesteld bedrag.
Overeenkomst Wanneer een dino akkoord gaat met een opdracht geldt de overeenkomst. Dit houdt in dat de opdracht naar maatstaven van Digital Dinosaurs afgeleverd dienen te worden binnen de afgesproken tijd.
Site/Platform www.digitaldinosaurs.nl
Vakgebied Een vakgebied is een terrein van beroepsmatig toegepaste kennis en vaardigheden waar dino’s zich in specialiseren.

 

Artikel 2: Aanmelden op het platform en de totstandkoming van de overeenkomst over het gebruik

2.1 Digital Dinosaurs is een online platform voor online marketing, dat het mogelijk maakt om opdrachtgever en -nemer bij elkaar te brengen. Voor het accepteren van de opdracht dienen de algemene voorwaarden geaccepteerd te worden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers die een account hebben afgesloten op het platform van Digital Dinosaurs.

2.2 Bij het gebruikmaken van het platform van Digital Dinosaurs worden deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Indien een deel van de voorwaarden niet van toepassing is op de overeengekomen bepaling, zijn de overige onderdelen alsnog van toepassing.

2.3 De overeenkomst komt door middel van de digitale inschrijving op het platform tot stand.

2.4 Het persoonlijke account van een dino dat aangemaakt wordt op het platform is alleen van de betreffende dino en kan niet worden overgedragen. Bij uitschrijving worden de gegevens verwijderd uit de database. Op een later moment kan een account opnieuw aangemaakt worden.

2.5 Na de aanmelding moeten alle dino’s door een screening alvorens opdrachten aangenomen kunnen worden. Voordat het account goedgekeurd wordt, moet worden gecontroleerd of de kandidaat voldoet aan de gestelde eisen. Hiervoor wordt gecontroleerd of de dino beschikt over de benodigde kennis in het vakgebied waarvoor die zich heeft aangemeld. De beslissing ligt in de handen van Digital Dinosaurs en mag volgens eigen redenering een account weigeren indien zij dat nodig achten.

2.6 Digital Dinosaurs behoudt het recht om zonder opgaaf van redenen een account van een dino of bedrijf te verwijderen, of om een inschrijvingsverzoek te weigeren.

2.7 Iedere dino is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste gegevens tijdens het registratieproces. Onwaarheden die later aan het licht komen en van invloed zijn op de kwaliteit of naam van Digital Dinosaurs zijn reden om een account te verwijderen. Bij het registreren van het account gaat de dino er zelf mee akkoord achter de ingevoerde gegevens te staan. Dit maakt de dino verantwoordelijk en daarmee verwijderbaar. Een nieuwe toelating ligt in de handen van Digital Dinosaurs.

2.8 Deelname aan de screening en persoonlijke interviews door Digital Dinosaurs zijn verplicht indien een dino of opdrachtgever gebruik wil maken van het platform.

2.9 Alle gebruikers van het platform Digital Dinosaurs zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van het wachtwoord en de gebruikersnaam. Indien een van de twee is vergeten kan er een nieuwe aangevraagd worden. Bij het vermoeden van misbruik dient er direct een melding te worden gedaan bij Digital Dinosaurs.

2.10 Iedere gebruiker van het platform Digital Dinosaurs garandeert dat hij/zij zich zal houden aan de voorwaarden van de organisatie. Zij die bewust kwaad handelen in naam van Digital Dinosaurs zullen verwijderd worden en niet opnieuw worden toegelaten. Illegale of ongepaste praktijken die worden aangevraagd via het platform zullen te allen tijde worden afgekeurd en de aanvrager zal per direct toegang worden geweigerd.

2.11 De opdrachtgever gaat met het aanmelden op het platform akkoord met het tonen van de naam en het logo op het platform. Voor de dino geldt dat een foto en naam ook vertoond wordt. Het hebben van een profielfoto is verplicht voor het transparante beleid.

2.12 Iedere gebruiker van het platform Digital Dinosaurs dient bereikbaar te zijn ofwel te reageren op berichten/verzoeken binnen 24 uur. Indien dit niet mogelijk is zal een opdracht naar een volgende partij worden doorgeschoven om de klant optimale service te bieden. Toegestuurde facturen dienen binnen 15 dagen te zijn betaald om administratiekosten te voorkomen. Voordat de factuur is betaald kan de ingeleverde opdracht van de dino nog niet geopend worden.

2.13 De inschrijving van de dino of opdrachtgever gaat gepaard met het accepteren van de algemene voorwaarden. Dat betekent dat de totstandkoming van de overeenkomst geldig is zolang de samenwerking op het platform plaatsvindt. Bij het verbreken van de samenwerking komt de overeenkomst te vervallen.

2.14 Het is te allen tijde verboden om als dino buiten het platform om contact te zoeken met een van de opdrachtgevers. Lees artikel 11.2 voor de opgelegde boete die bij deze schending wordt opgelegd.

Artikel 3: Contractpartijen

3.1 Bij Digital Dinosaurs zijn verschillende soorten overeenkomsten mogelijk: voor de opdrachtgever, de dino en voor bedrijven die een maandelijkse afname hebben.

3.2 De overeenkomsten worden meegestuurd in de mail bij het aanvragen van een offerte. Indien deze wordt geaccepteerd, gelden ook direct de voorwaarden. Bij de op maat gemaakte afspraken worden deze apart toegezonden in de mail en geaccepteerd bij het ondertekenen van de offerte.

3.3 Een partij kan de verplichtingen en rechten die horen bij de overeenkomst niet zonder toestemming van Digital Dinosaurs overdragen aan een nieuwe partij.

 

3.4 De rol van Digital Dinosaurs

3.4.1 Digital Dinosaurs faciliteert het platform en onderhoudt het door middel van de nieuwste updates. Het merk draagt dan ook alle verantwoordelijkheid voor de werking van het platform.

3.4.2 Wensen over de werking van het platform kunnen gemeld worden via het contactformulier op de website of direct aangevraagd worden bij de eigenaren van Digital Dinosaurs. Zij zullen de wensen aanhoren en indien mogelijk hiernaar handelen.

3.4.3 Marketing en communicatie gaat vanuit het management van Digital Dinosaurs. Bij het accepteren van de overeenkomst ga je ermee akkoord dat de naam van de opdrachtgever mogelijk genoemd wordt. Deze namen zijn openbaar op het platform van Digital Dinosaurs.

 

3.5 De relatie tussen dino en Digital Dinosaurs

3.5.1 Iedere dino is verplicht een account aan te maken alvorens deze opdrachten aan kan nemen van een opdrachtgever. Alleen wanneer het profiel compleet is wordt deze zichtbaar voor opdrachtgevers.

3.5.2 Middels de screening wordt per dino een account goed- of afgekeurd. Zodra je als dino bent goedgekeurd kun je direct je eerste opdracht aannemen.

3.5.3 De screening bestaat uit een gesprek aan de telefoon voor het verifiëren van de naam en kennis. Wanneer het een positief gesprek is krijgt de dino een vervolgopdracht toegestuurd. Bij het succesvol uitvoeren van de opdracht wordt de overeenkomst definitief.

3.5.4 Een dino kan zich aanmelden voor de vakgebieden waar hij/zij voor in aanmerking komt. Per vakgebied dient de toelatingstest gemaakt te worden in de vorm van een opdracht.

3.5.5 Iedere dino ontvangt een mail zodra er een nieuwe opdracht klaar staat. Bij het accepteren van de opdracht kan deze niet meer afgeketst worden. Een selecte groep dino’s krijgt de opdracht om op te reageren, waarbij geldt dat de eerste die hem accepteert ook de opdracht krijgt. Snel reageren is dan ook een must om opdrachten te blijven krijgen.

3.5.6 Het is niet toegestaan om meerdere dino-accounts af te sluiten op jouw naam om op die manier meer opdrachten te verkrijgen. Bij de aanmelding kan een link naar het LinkedIn profiel worden gezet. Deze link zal niet zichtbaar zijn op jouw eigen openbare profiel.

3.5.7 Het is mogelijk voor de dino om te communiceren met de opdrachtgever. Hiervoor zijn de chatvensters gemaakt. De chats worden steekproefsgewijs gecontroleerd op professionaliteit en privacy. Zo is het niet toegestaan persoonlijke gegevens te wisselen met het doel contact buiten het platform voort te zetten. Indien dit wordt ontdekt staat eerder genoemde boete daarop als sanctie voor de partij die begon.

 

3.6 Relatie tussen opdrachtgever en Digital Dinosaurs

3.6.1 Digital Dinosaurs stelt de dino’s van het platform ter beschikking voor de opdrachtgever. Deze mogen zelf bepalen of zij een opdracht aannemen. Indien respons uitblijft, zal het management de opdracht opnemen voor de opdrachtgever.

3.6.2 Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om gegevens van een dino aan derden door te sturen zonder toestemming.

 

Artikel 4: Het gebruik van de database

4.1 De database die door Digital Dinosaurs is opgebouwd is alleen toegankelijk voor de partijen aan wie deze rechten zijn toegekend. Zowel de opdrachtgever als de dino krijgt alle benodigde informatie via het management van Digital Dinosaurs, maar mag gebruikmaken van het platform in eigen voordeel.

4.2 Gebruikers kunnen hun persoonlijke account gebruiken voor het inloggen. Dit account is niet overdraagbaar aan een ander.

4.3 De gegevens die verkregen worden bij het aannemen van een opdracht zijn niet bestemd voor derden en dienen persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden. Indien een derde partij de gegevens nodig heeft, dient er eerst toestemming te worden gevraagd bij de opdrachtgever zelf.

4.4 Digital Dinosaurs gebruikt alleen de benodigde gegevens van de opdrachtgever voor het succesvol in stand brengen van de samenwerking tussen dino en opdrachtgever.

4.5 Digital Dinosaurs is beperkt in het natrekken van de dino’s. Indien blijkt dat een dino toch iemand anders is dan die zich heeft voorgehouden, is Digital Dinosaurs niet aansprakelijk.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid en garanties

5.1 Digital Dinosaurs levert de opdracht af zoals deze vooraf is overeengekomen. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of winst verderving/stagnatie. Behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of roekeloosheid van een van de dino’s of leidinggevend personeel.

5.2 Digital Dinosaurs kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade en daarvoor niet aangesproken voor een schadevergoeding. Wanneer een overeenkomst door Digital Dinosaurs geschonden zou zijn kan hooguit dezelfde dienst opnieuw geëist worden zonder vergoeding. Een dino kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door Digital Dinosaurs en wordt per direct verwijderd van het platform zonder kans op nieuwe aanmelding.

5.3 Digital Dinosaurs zet zich te allen tijde maximaal inzetten voor de online beschikbaarheid van het platform. Mocht om welke reden dan ook de website of database niet toegankelijk zijn, dan is Digital Dinosaurs niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

5.4 Digital Dinosaurs kan niet garanderen dat een dino de opdracht aanneemt. Indien dit niet het geval is, zal altijd het management van Digital Dinosaurs de opdracht aannemen. Op die manier kan gegarandeerd worden dat een opdrachtgever antwoord krijgt.

5.5 Digital Dinosaurs is niet aansprakelijk voor een eventuele mismatch op het platform, maar zal wel de oplossing bieden door de situatie te onderzoeken en een eventuele vergoeding in welke vorm dan ook aan te bieden.

5.6 Aansprakelijkheid kan niet worden verhaald op een partij die geen contractpartij van Digital Dinosaurs is.

5.7 Digital Dinosaurs heeft geen concurrentiebeding, wat inhoudt dat alle soorten partijen en concurrenten gebruik mogen maken van het platform.

 

Artikel 7: Financiële afhandeling

7.1 De opdrachtgever betaalt binnen 15 dagen aan Digital Dinosaurs de overeengekomen prijs bij het akkoord gaan van de offerte. Bij een vervolgopdracht of extra klus, zal een nieuwe offerte worden gestuurd die opnieuw geaccepteerd dient te worden. De betaaltermijn van 15 dagen gaat in zodra de dino de opdracht heeft ingeleverd.

7.2 Eventuele kortingen mogen alleen door het management van Digital Dinosaurs worden verstrekt en niet door de dino.

7.3 Wanneer de betalingstermijn wordt overschreden, komt er dagelijks een vast bedrag aan administratiekosten bij. Het is eigen verantwoordelijkheid deze factuur op tijd te voldoen.

7.4 Indien Digital Dinosaurs in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die zij in verband met de procedure hebben moeten maken voor rekening van de opdrachtgever.

7.5 Bij het uitblijven van betaling na een aanmaning heeft Digital Dinosaurs het recht om een opdrachtgever toegang te ontzeggen tot het platform. Het verschuldigde bedrag dient alsnog betaald te worden.

 

Artikel 8: Geheimhouding

Alle gebruikers van het platform alsmede Digital Dinosaurs zelf, hebben gedurende de samenwerking als na beëindiging ervan de verplichting tot absolute geheimhouding. Dit geldt over alle gegevens en informatie die vrij is gekomen tijdens deze samenwerking. Een dino is te allen tijde verplicht geen persoonlijke informatie met andere dino’s te delen over eigen opdrachten.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendommen

9.1 Iedere gebruiker van het platform van Digital Dinosaurs erkent dat alle rechten, titels en belangen waaronder eigendomsrechten op alle technologie, opmaak en software met betrekking tot de website toebehoren aan Digital Dinosaurs. Door de accepteren van de voorwaarde wordt een gebruiker (dino of opdrachtgever) geen mede-eigenaar van het eigendom van Digital Dinosaurs.

9.2 Als gebruiker vrijwaar je Digital Dinosaurs voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door de gebruiker.

 

Artikel 11: Handhaving van de voorwaarden

11.1 Zoals eerder benoemd zal Digital Dinosaurs controles uitvoeren bij iedere dino die werkt op het platform. Dit wordt gedaan door controles in de chatgesprekken, als willekeurige controles over de ingeleverde documenten. Indien blijkt dat hier een gebruiker een van de voorwaarden schendt, zullen de eerder genoemde maatregelen in de vorm van een geldboete opgelegd worden. De boete hangt af van de schending van de regels en in welke hoedanigheid. Digital Dinosaurs heeft haar eigen middelen om misbruik op te sporen en met het accepteren van de overeenkomst ga je ermee akkoord dat deze middelen worden ingezet.

11.2 Indien Digital Dinosaurs kan aantonen dat een opdrachtgever een dino heeft ingehuurd buiten Digital Dinosaurs om, nadat er eerst informatie is ingewonnen via het platform van Digital Dinosaurs, dan volgt er een sanctie in de vorm van een boete van 5.000 euro per dino en een vergoeding voor de gederfde inkomsten gelijk aan 65 euro keer het aantal uren dat de dino heeft gewerkt voor de opdrachtgever vanaf het moment dat er eerst informatie is ingewonnen via Digital Dinosaurs. Daarnaast zal iedere vorm van samenwerking direct beëindigd worden en is er geen mogelijkheid tot nieuwe inschrijving. Deze sanctie geldt voor zowel de opdrachtgever als de dino die bewust het platform van Digital Dinosaurs hebben omzeild.

11.3 Zowel de opdrachtgever als de dino hebben de plicht misbruik door andere gebruikers te melden bij het management van Digital Dinosaurs. Onder misbruik valt onder andere het buiten Digital Dinosaurs om willen huren van een dino. Iedere dino dient zich te melden met het verzoek van welk account zij dit verzoek hebben gekregen.

11.4 Digital Dinosaurs heeft te allen tijde recht om ten behoeve van de kwaliteit van het platform controles onaangekondigd uit te voeren en gebruikers te monitoren.

11.5 Bij Digital Dinosaurs heeft kwaliteit te allen tijde de voorkeur en daar zal dan ook naar gehandeld worden.

11.6 Het platform van Digital Dinosaurs en de database mag enkel gebruikt worden voor de daarvoor bedoelde doeleinden die direct verband houden met de opdrachten en plaatsingen.

 

Gegevens organisatie

De website www.digitaldinosaurs.nl is eigendom van Digital Dinosaurs BV ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder het nummer 71907203. Digital Dinosaurs is een online platform waar opdrachtgever en -nemer elkaar kunnen vinden voor alles op het gebied van online marketing.

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Zoals verwacht gaat ook Digital Dinosaurs uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van alle gebruikers. Op alle manieren houdt Digital Dinosaurs dan ook rekening met de WBP. Zo kunnen gebruikers te allen tijde persoonlijke gegevens opvragen en verwijderen zonder enige kosten of toestemming. Digital Dinosaurs beschermt de gegevens van ieder individu door strenge beveiliging op de website en door het op te slaan in de database. Alleen het management van Digital Dinosaurs heeft toegang tot deze gegevens en zal hier geen gebruik van maken tenzij het met toestemming van de gegadigde is.

 

Persoonlijke gegevens en derden

Het is voor geen enkele gebruiker toegestaan om gegevens van derden zonder toestemming door te spelen of te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Als een gebruiker er zelf voor kiest om bewust gegevens aan derden door te spelen, is Digital Dinosaurs niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen.

 

Bezoekgegevens en cookies

Om het platform van Digital Dinosaurs zo goed mogelijk op de wensen van iedere bezoeker aan te passen, maken we gebruik van zogenaamde cookies. Deze registreren de route die een gebruiker maakt op een website, voorkeuren en gebruikersnaam alsmede andere gegevens die worden achtergelaten. Bij het maken van een account gaat de gebruiker ermee account dat de cookies worden opgeslagen, zodat Digital Dinosaurs kan blijven personaliseren en optimaliseren. Deze gegevens zullen net als eerder benoemde gegevens nooit met derden worden gedeeld. De cookies waar Digital Dinosaurs gebruik van maakt zijn functioneel en analytisch.

 

Aanvullend wordt gebruikgemaakt van Google Analytics. Dit houdt bij welke pagina’s een bezoeker gebruikt, hoe die daar komt en hoe Digital Dinosaurs de route voor een gebruiker nog makkelijker kan maken.

Menu